Statut GOPS


Uchwała Nr XXI/132/2008
Rady Gminy Borów
z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie.
Na podstawie art.40 ust.2 pkt. 2 l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.20 ust.2 oraz 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy uchwala , co następuje:
Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowie.
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zwany dalej Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną powołaną dla realizacji celów pomocy społecznej na terenie Gminy Borów.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych funkcjonującą w oparciu o akt założycielski z 1990 roku tj. Uchwałę Rady Gminy w Borowie z dnia 14.09.1990 r. Nr IV/19/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie.
3. Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa w szczególności ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz.593).
§ 2.
1. Siedzibą Ośrodka jest wieś Borów - 57-160 Borów ul. Konstytucji 3-go Maja nr 22.
2. Ośrodek używa pieczęci o treści:
" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konstytucji 3-go Maja nr 22
57-160 Borów
tel.(0 prefiks 71) 393 31 55
NIP 914-12-64-332"
3. Dla celów wykonywania zadań pomocy społecznej Gmina Borów podzielona została na trzy rejony:
Rejon I wsie Michałowice, Kojęcin, Borek Strzeliński, Jaksin,
Świnobród, Jelenin, Ludów Śląski
Rejon II wsie Borów, Brzezica, Brzoza/Boguszyce, Bartoszowa
Boreczek, Kręczków, Kurczów,
Rejon III wsie Zielenice/Uniszów, Stogi, Kępino, Głownin, Piotrków
Borowski,Kazimierzów, Opatowice, Mańczyce,
Suchowice, Siemianów, Rochowice.
4. Pracę w zakresie pomocy społecznej w poszczególnych rejonach wykonują wyznaczeni imiennie przez Kierownika Ośrodka pracownicy socjalni.
II. Organizacja Ośrodka.
§ 3.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie zwany dalej Kierownikiem, zatrudniony przez Wójta Gminy Borów.
2. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
3. Kierownik Wykonuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec pozostałych pracowników
4. Pracownicy Ośrodka muszą spełniać warunki i wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej.
5. Pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych.
§ 4.
Pracownicy Ośrodka przy wykonywaniu swoich zadań kierują się przede wszystkim dobrem osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej oraz potrzebą poszanowania ich godności i ochrony dóbr osobistych.
§ 5.
W zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a należących do właściwości gminy, decyzje administracyjne wydaje Kierownik działający na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Borów.
§ 6.
Na podstawie upoważnienia Wójta Kierownik:
1) prowadzi przy pomocy wyodrębnionej w Ośrodku komórki organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych ;
2) prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.
§ 7.
Ośrodek nie ma osobowości prawnej, a jego Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Borów.
§ 8.
Kierunki pracy merytorycznej Ośrodka określa w zakresie zadań własnych gminy Wójt, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda, działający za pośrednictwem swoich służb.
III. Zadania i cele.
§.9.
1. Celem pomocy społecznej realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji i problemów życiowych oraz bytowych, których nie są one w stanie pokonać lub rozwiązać samodzielnie tj. przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości.
2. Zadaniem pomocy jest również diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, realizacja zadań wynikajacych z rozeznanych problemów, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrencji ze środowiskiem.
§ 10.
1. Ośrodek realizuje:
a) zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie;
b) zadania własne gminy z akresu pomocy społcznej;
c) zadania wynikające z projektów realizowanych przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.
2. Szczegółowy katalog zadań zleconych z mocy ustawy i własnych określają ustawy, a w szczególności ustawa o pomocy społecznej.
§ 11.
W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem, osobami fizycznymi i prawnymi.
IV. Gospodarka finansowa Ośrodka.
§ 12.
1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki za pośrednictwem budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na jego rachunek.
2. Na wykonywanie zadań Ośrodek otrzymuje środki z budżetu gminy i budżetu państwa.
§ 13.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków .
§ 14.
Gospodarka finansowa Ośrodka odbywa się na podstawie przepisów ustaw, w szczególności:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r.Nr 76, poz.694 ze zm.).
3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.)
V. Postanowienia końcowe.
§ 15.
Zmiana Statutu wymaga formy uchwały Rady Gminy.
§ 16.
Traci moc uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Gminy w Borowie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie.
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Informacja wytworzona przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  20‑03‑2012 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  20‑03‑2012 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2012 08:36:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie