Dodatki mieszkanioweDodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pienieżnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734 ze zmianami ).

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tutuł prawny do lokalu

Dodatek może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujacych się w budynkach stanowiacych ich własność i włascicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ( np. z umowy użyczenia ) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

b) Osiągnięcie odpowiednio niskiego dochodu.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 %kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj.

1 544,48 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 103,20 zł , obowiazującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania , zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej , dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej , o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierajacych świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezeza Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o padatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94, poz. 431 z póżn. zm.)

Przy wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku.ogłoszoną przez Prezesa ZUS w "Monitorze Polskim" Od dnia 1.03.2016 r. wysokość najniższej emertury wynosi 882,56 zł

c) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

- 30% albo

- 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Liczba członków gospodarstwa domowego

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw. Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.

- czynsz,

- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

- opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Obliczanie dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 1-osobowym ,

- 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,

- 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5- osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści sie w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku .

 

 
 


 
Informacja wytworzona przez:
Monika Koralewska
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:(71) 3933155 fax: (71) 3933155
, w dniu:  21‑09‑2012 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  21‑09‑2012 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2016 12:00:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie