świadczenia z pomocy społecznej


System pomocy społecznej w Polsce od 1 maja 2004 roku funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ) oraz stosowne akty wykonawcze. Pomoc społeczna stanowi instytucję polityki społecznej państwa i ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikajacych z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej.

Zgodnie z art.36 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek udziela pomocy w formie:

1. Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- sprawienie pogrzebu,

- posiłek,

- niezbędne ubranie,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, pomocy społecznej udziela sie z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludżmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pomoc udzielana jest tym osobom i rodzinom, których dotyczy przynajmniej jedna z powyższych sytuacji, a uzyskiwane przez nie dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej (od 1 pażdziernika 2015 roku dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł , natomiast dla osoby w rodzinie kwota 514 zł ).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez wzgledu na tytuł i żródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Jeżeli rodzina uzyskuje dochody z różnych żródeł, dochody te sumuje się.

I. Zgodnie z art.37 ustawy zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od 1 października 2015 r.nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie , 

2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa od 30 zł miesięcznie.

II. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze wzgledu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku od 1 października 2015 r.nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie, 

2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 ustawy o pomocy społecznej nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,;

2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy , ustala Ośrodek na podstawie okoliczności sprawy.

III. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności , leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użyku domowego, drobnych remontówi napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego i w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłki te przyznawane są niezależnie od dochodu i mogą nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby , za zgodą osoby zaiteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego po wcześniejszym przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz wydaniu decyzji administracyjnej


 

Informacja wytworzona przez:
Kazimiera Zatylna , w dniu:  20‑09‑2012 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  20‑09‑2012 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2016 12:56:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie