Fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie od 1.10.2008 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz..U. Nr 192, poz.1378 z 2008 r. Nr 134, poz. 850 ) . Z chwilą wejścia w życie tej ustawy przestała funkcjonować ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 z 2005 r.)

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek pobiera się i składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za rok poprzedni;

2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wykokość innych dochodów;

3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji przez okres dwóch miesięcy,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis prrotokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatowrem,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczegolności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwosci wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz pozarolnicze dochody , dochody te sumuje się.

W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wpaństwie , w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy wierzyciela przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 złotych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela , nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu tj. od 1 października danego roku do 30 września następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Informacja wytworzona przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  21‑09‑2012 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  21‑09‑2012 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2012 12:58:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie