Pomoc materialna dla uczniów
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:


- stypendia szkolne,
- zasiłek szkolny.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia następujące warunki :
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 514,00 zł ,
2. zamieszkuje na terenie gminy Borów.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

 

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu , a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkolą .
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
3. świadczenia pieniężnego.

Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje z uwzględnieniem:

 

1. sytuiacji materialnej ucznia,
2. innych okolicznościo których mowa w art. 90d ust 1 ustawy tj. w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej i długotrwałej choroby itd.
3. liczby uprawnionych uczniów ubiegających się o udzielenie stypendium szkolnego, a także środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Borów.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.


Do wniosku należy dolączyć:

1. dokumenty umośliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. w przypadku , gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej - zaświadczenie lub oświadczenie o krzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj.

1. braku środków do życia w związku z utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,
2. śmierci członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkałego i gospodarującego,
3. kradzieży w mieszkaniu ucznia,
4. pożaru lub zalania mieszkania,
5. innych nagłych okolicznosci losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

Wniosek o przynanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie nie później niź dwa miesiące od momentu wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dolączyć w miarę możliwości dokument potwierdzający wystąpienie lub oświadczenie o zdarzeniu losowym.

Informacja wytworzona przez:
Monika Koralewska
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:(71) 3933155 fax: (71) 3933155
, w dniu:  21‑09‑2012 15:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  21‑09‑2012 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2017 08:41:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie